Overzicht

PersoonlijkheidIntelligentieCultuur & waardenCompetenties# Top 6 match met competentieprofielen Wat typeert dit profiel?
1 Researcher Analytisch, kwaliteitsgericht en integer
2 Ondernemer Ondernemend, besluitvaardig en visierijk
3 Specialist Kwaliteitsgericht, leert makkelijk en visierijk
4 Manager Besluitvaardig, initiatiefrijk en en kan goed aansturen
5 Analist Creatief, kwaliteitsgericht en resultaatgericht
6 Consultant Analytisch sterk, klantgericht en aanpassingsgericht

Persoonlijkheid


Kenmerk Score Omschrijving
Integriteit 63 Is normvast en betrouwbaar, kan strikt overkomen en vertoont geen ontwijkend gedrag. Zegt waar het op staat. Heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
Openheid voor ervaringen 65 Is origineel, hecht waarde aan nieuwe methodes. Benadert zaken breed en gevarieerd. Komt geregeld met originele opvattingen en argumenten.
Verdraagzaamheid 40 Bewaakt evenwicht tussen eigen behoeften en belangen en die van anderen. Richt zich op het sluiten van een compromis. Zoekt naar een vreedzame oplossing.
Conscientieusheid 38 Stelt haalbare doelen. Is af en toe nonchalant en kan losbandig overkomen. Plant en structureert in geringe mate. Voert alleen noodzakelijke verbeteringen door.
Emotionele stabiliteit 65 Benadert zaken doorgaans nuchter, ook als het tegen zit. Herstelt zich snel na tegenslag. Richt zich op oplossingen en komt onafhankelijk en evenwichtig over.
Extraversie 93 Legt snel persoonlijke contacten binnen en buiten het werk. Neemt in groepen de voortrekkersrol. Is spontaan en temperamentvol.

Toelichting

Persoonlijkheidseigenschappen zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat ze in de loop van de tijd niet of nauwelijks veranderen. Het zijn de factoren die iemand typeren. Persoonlijkheidseigenschappen hebben een sterke invloed op het gedrag, de werkstijl en de vaardigheden die iemand in de loop van zijn leven ontwikkelt.

Uit diepgaande onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, blijkt dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van zes stabiele persoonlijkheidskenmerken. Het persoonlijkheidsrapport van Brixer typeert de persoonlijkheid van de kandidaat aan de hand van deze zes stabiele persoonlijkheidskenmerken.

Big Six Factoren

Integriteit Integriteit heeft betrekking op de mate waarin personen oprecht, rechtvaardig en bescheiden zijn en hebzucht vermijden.
Emotionele stabiliteit Emotionele stabiliteit heeft betrekking op de mate waarin personen emotioneel, bezorgd, afhankelijk en zelfverzekerd zijn.
Extraversie Extraversie heeft betrekking op de mate waarin personen levenslust en waardering voor zichzelf hebben, sociale situaties opzoeken en zich comfortabel voelen in dergelijke situaties.
Verdraagzaamheid Verdraagzaamheid heeft betrekking op de mate waarin personen zachtaardig, vergevingsgezind, aanpassingsbereid en geduldig zijn.
Consciëntieusheid Consciëntieusheid heeft betrekking op de mate waarin personen ordelijk, ijverig, perfectionistisch en bedachtzaam zijn.
Openheid voor ervaringen Openheid voor ervaringen heeft betrekking op de mate waarin personen esthetiek waarderen en weetgierig, creatief en onconventioneel zijn.

Betekenis van de scores

De scores die de kandidaat heeft behaald, zijn vergeleken met de scores van een normgroep. Een normgroep is een groep van personen die in een bepaald opzicht vergelijkbaar zijn met de kandidaat.

Intelligentie


Kenmerk Score Omschrijving
Totaal 98 De G-factor (General Ability factor) geeft het algemene probleemoplossend vermogen van de kandidaat weer. De G-factor is gebaseerd op de scores op de onderdelen: abstract vermogen, numeriek inzicht en verbaal vermogen.
Abstract 93 Kan uitstekend conceptueel denken en logisch redeneren met abstract materiaal.
Numeriek 63 Kan goed rekenen, een veelheid aan numerieke informatie reduceren of de logica in een cijferreeks zien.
Verbaal 99 Kan uitstekend de logica van verschillende soorten argumenten beoordelen en conclusies trekken op basis van verbale informatie.

Toelichting

Dit intelligentierapport geeft een overzicht van de cognitieve capaciteiten van de kandidaat. Bij cognitieve capaciteiten gaat het erom hoe gemakkelijk en snel iemand verschillende soorten problemen weet op te lossen. Dit probleemoplossend vermogen heeft voorspellende waarde voor het gemak en de snelheid waarmee de kandidaat problemen zal aanpakken in de beoogde functie.

Uitleg van de intelligentie factoren

Abstract vermogen Het abstracte vermogen is gemeten aan de hand van drie soorten vragen; figuurreeksen, matrices en verzamelingen. Je abstracte vermogen zegt iets over je conceptuele denkvermogen en je vermogen om logisch te kunnen redeneren met abstract materiaal.
Numeriek inzicht Het numerieke inzicht is gemeten aan de hand van twee soorten vragen; cijferreeksen en redactiesommen. Je numerieke inzicht zegt iets over je kwaliteiten op het cijfermatige vlak, zoals het vermogen om te rekenen, een veelheid aan numerieke informatie te reduceren of de logica in een cijferreeks te zien.
Verbaal vermogen Het verbale vermogen is gemeten aan de hand van twee soorten vragen; analogieën en syllogismen. Je verbale vermogen zegt iets over je vermogen om de logica van verschillende soorten argumenten te beoordelen en conclusies te trekken op basis van verbale informatie.

Betekenis van de scores

Om de intelligentie van de kandidaat te duiden wordt gebruik gemaakt van een normale verdeling van de scores met een gemiddelde score van 50%. De resultaten van de kandidaat zijn daarvoor vergeleken met een normgroep. De normgroep van deze test is een representatieve vergelijkingsgroep, te weten:

UNIVERSITEIT

Cultuur- en Waarden


Kenmerk Score Omschrijving
Beloning 43 Handelt meestal rechtvaardig en met respect. Heeft aandacht voor professionele groei. Vindt dat bijzondere prestaties aandacht verdienen maar niet altijd extra beloning.
Innovatie 88 Is volledig gedreven door innovatie. Pakt iedere kans die zich voordoet. Neemt veel risico. Neemt persoonlijke verantwoordelijkheid en beslist zelfstandig.
Resultaatgerichtheid 50 Heeft gemiddelde verwachtingen. Is gemotiveerd. Wil resultaat behalen op de eigen manier. Organiseert alleen wat nodig is.
Sociale verantwoordelijkheid 68 Hecht waarde aan een goed imago. Gaat ethisch en bedachtzaam te werk. Voelt zich sociaal verantwoordelijk. Heeft ideeën voor de toekomst.
Stabiliteit 18 Hecht aan een flexibele en onzekere werkomgeving. Gaat conflicten graag aan. Zoekt verandering op.
Support 68 Werkt het liefst in teamverband. Heeft een open instelling. Heeft aandacht voor mensen. Houdt van samenwerken en elkaar helpen.
Competitie 63 Is prestatiegericht en heeft bovengemiddelde aandacht voor kwaliteit. Competitie houdt de mensen scherp. Wil uitblinken ten opzichte van de concurrentie.

Toelichting

Cultuur- en waardeneigenschappen zijn belangrijke kenmerken van een organisatie. Het zijn de factoren die een organisatie typeren. Cultuur- en waardeneigenschappen hebben een sterke invloed op het gedrag van personeel, de werkstijl en de algehele sfeer binnen een organisatie.

Uit diepgaande onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, blijkt dat het cultuur- en waardenprofiel van een organisatie of kandidaat het best kan worden weergegeven aan de hand van zeven kenmerken. Het cultuur- en waardenrapport van Brixer geeft het cultuur- en waardenprofiel van de kandidaat weer aan de hand van deze zeven kenmerken.

Organizational Culture Profile factoren

Sociale verantwoordelijkheid Sociale verantwoordelijkheid heeft betrekking op de mate waarin kandidaten en organisaties hechten aan bedachtzaamheid en een goed imago en sociaal verantwoordelijk zijn.
Support Support heeft betrekking op de mate waarin kandidaten en organisaties hechten aan een open cultuur, mensgerichtheid en samenwerken.
Stabiliteit Stabiliteit heeft betrekking op de mate waarin kandidaten en organisaties hechten aan een stabiele en rustige werkomgeving, baanzekerheid en harmonie.
Beloning Beloning heeft betrekking op de mate waarin kandidaten en organisaties hechten aan rechtvaardigheid, professionele groei mogelijkheden en extra beloning voor speciale prestaties.
Competitie Competitie heeft betrekking op de mate waarin kandidaten en organisaties hechten aan prestatiegerichtheid, competitie, focus op kwaliteit en onderscheidend vermogen.
Resultaatgerichtheid Resultaatgerichtheid heeft betrekking op de mate waarin kandidaten en organisaties hechten aan hoge verwachtingen, enthousiasme voor het werk, focus op resultaten en georganiseerdheid.
Innovatie Innovatie heeft betrekking op de mate waarin kandidaten en organisaties hechten aan innovatie, het pakken van kansen en eigen verantwoordelijkheid durven te nemen.

Betekenis van de scores

De scores die de kandidaat heeft behaald, zijn vergeleken met de scores van een normgroep. Een normgroep is een groep van personen die in een bepaald opzicht vergelijkbaar zijn met de kandidaat.

Competenties

Denken


Competentie Score Wat betekent een hoge score? (>70)
Schriftelijke communicatie 67 Schrijft ideeën en meningen duidelijk, vloeiend en beknopt op en houdt in taal, structuur en terminologie rekening met de lezer.
Oordeelsvorming 80 Trekt juiste en realistische conclusies gebaseerd op beschikbare informatie en feiten, ook al is de informatie beperkt.
Visie 76 Geeft langetermijnbeleid en langetermijndoelstellingen aan voor de organisatie/het onderdeel.
Leervermogen 80 Neemt nieuwe informatie in zich op en past deze goed toe in diverse en veranderende situaties.
Stressbestendig 65 Blijft rustig onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel en blijft prestaties leveren en de juiste acties ondernemen.
Creativiteit 79 Komt met originele ideeën om iets nieuws te doen of iets op een andere manier te doen, stelt vanzelfsprekendheden ter discussie.
Plannen 38 Regelt de benodigde acties, mensen, en middelen om een plan uit te voeren en zet deze in op een manier dat de beoogde doelen worden bereikt.
Analytisch 80 Verzamelt beschikbare relevante informatie, ordent deze en legt verbanden, weet hierbij hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Voelen


Competentie Score Wat betekent een hoge score? (>70)
Integriteit 65 Gaat zorgvuldig om met verantwoordelijkheden, informatie en personen, en houdt vast aan algemeen aanvaarde ethische normen, ook onder druk.
Klantgericht 39 Stelt alles in het werk om klanten snel, vriendelijk en naar tevredenheid van dienst te zijn en te leveren wat zij belangrijk vinden.
Luisteren 40 Laat merken belangrijke informatie op te pikken uit datgene wat anderen hebben gezegd, vraagt door en gaat in op reacties.
Sensitiviteit 54 Toont belangstelling voor de mening en gevoelens van anderen, stelt zich tolerant op qua verschillen in gewoonten, behoeften en zienswijzen.
Aanpassen 65 Past bij veranderingen de eigen manier van handelen aan om goed te blijven werken en prestaties te leveren.
Coachen 66 Helpt anderen om zich te ontwikkelen, biedt kansen om kennis, vaardigheden en/of gedrag te versterken en nieuwe dingen te leren.
Samenwerken 54 Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook als de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Sociaal 80 Begeeft zich onder andere mensen, stapt makkelijk op anderen af en mengt zich in gezelschap.

Kracht


Competentie Score Wat betekent een hoge score? (>70)
Ondernemen 76 Zoekt naar mogelijkheden om zakelijk voordeel te behalen, benut en creëert kansen en neemt risico's.
Besluitvaardig 79 Neemt beslissingen door actie te ondernemen of een mening te geven, doet dit waar nodig snel en op basis van weinig informatie.
Kwaliteitsgericht 50 Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van producten, diensten en resultaten en zet zich in om kwaliteit te leveren en deze te verbeteren.
Zelfontwikkeling 50 Neemt gericht actie om nieuwe dingen te leren en kennis, vaardigheden en/of gedrag te ontwikkelen om zo goed mogelijke prestaties te leveren.
Resultaatgericht 50 Zet zich maximaal in om resultaten en doelen te behalen en stuurt bij als dat nodig is om te zorgen dat doelen goed en op tijd worden bereikt.
Overtuigen 93 Maakt ideeën en meningen mondeling duidelijk aan anderen, gebruikt daarbij duidelijke taal en gebaren en past communicatiestijl aan anderen aan.
Aansturen 71 Geeft richting aan anderen, maakt duidelijk wat er van hen wordt verwacht en onderneemt actie om ervoor te zorgen dat zij resultaten bereiken.
Initiatief 64 Begint uit zichzelf aan iets in plaats van af te wachten, grijpt kansen en oefent actief invloed uit op situaties.

Toelichting

Competenties zijn persoonlijkheidskenmerken uitgedrukt in gedragsmatige termen. Ze dragen onderscheidend bij aan het succesvol uitoefenen van een functie en het realiseren van organisatiedoelen. Competenties zijn, in tegenstelling tot persoonseigenschappen, persoonskenmerken die aan te leren en veranderbaar zijn.

De competenties in het competentierapport zijn onderverdeeld in de clusters Denken, Voelen en Kracht. De scores geven niet aan in hoeverre de kandidaat een competentie bezit, maar in welke mate de kandidaat aanleg heeft om deze te ontwikkelen. Hieraan liggen de persoonlijkheid, de intelligentie en het cultuur- en waardenprofiel van de kandidaat ten grondslag.

Feedback

We hebben 9 antwoorden ontvangen van 3 respondenten.


# Persoonskenmerken
Emotionele stabiliteit
2 Onafhankelijk
1 Zelfverzekerd
Integriteit
2 Betrouwbaar
1 Eerlijk
Extraversie
1 Enthousiast
Openheid voor ervaringen
1 Kritisch
Conscientieusheid
1 Nonchalant

Toelichting

Dit rapport geeft de feedback weer die de kandidaat van zijn of haar vrienden, familie en/of collega’s heeft ontvangen. Zij kregen de gelegenheid om de kandidaat te omschrijven met twee positief geladen persoonlijkheidskenmerken en één negatief geladen persoonlijkheidskenmerk. De kenmerken op zichzelf zijn niet positief of negatief, maar ze laden positief of negatief op de schaal waar ze bij horen. Deze persoonskenmerken zijn ingedeeld naar de Big Six factoren (zie onder).

Bovenstaand overzicht dient als reflectie op het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat. Het komt vaak voor dat een werkgever tijdens een sollicitatiegesprek vraagt naar recent ontvangen feedback. Dit overzicht kan dan als leidraad dienen.

Big Six Factoren

Integriteit Integriteit heeft betrekking op de mate waarin personen oprecht, rechtvaardig en bescheiden zijn en hebzucht vermijden.
Emotionele stabiliteit Emotionele stabiliteit heeft betrekking op de mate waarin personen emotioneel, bezorgd, afhankelijk en zelfverzekerd zijn.
Extraversie Extraversie heeft betrekking op de mate waarin personen levenslust en waardering voor zichzelf hebben, sociale situaties opzoeken en zich comfortabel voelen in dergelijke situaties.
Verdraagzaamheid Verdraagzaamheid heeft betrekking op de mate waarin personen zachtaardig, vergevingsgezind, aanpassingsbereid en geduldig zijn.
Consciëntieusheid Consciëntieusheid heeft betrekking op de mate waarin personen ordelijk, ijverig, perfectionistisch en bedachtzaam zijn.
Openheid voor ervaringen Openheid voor ervaringen heeft betrekking op de mate waarin personen esthetiek waarderen en weetgierig, creatief en onconventioneel zijn.