Gebruiksvoorwaarden


Gebruiksvoorwaarden Brixer

Door een overeenkomst met Brixer te sluiten, geeft de gebruiker aan de gebruiksvoorwaarden te accepteren en te aanvaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst als hierna gespecificeerd. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kan Gebruiker geen Account aanmaken en geen gebruik maken van de Dienst.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Gebruiker: natuurlijk persoon of onderneming die een Account heeft verkregen voor de Dienst, en die daartoe een Overeenkomst met Brixer heeft gesloten; 1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Brixer en de Gebruiker voor het gebruik van de Dienst. 1.3 Dienst: a. Recruitment: deze dienst bestaat uit het werven van kandidaten voor uitstaande vacatures en het selecteren van deze kandidaten door het uitvoeren van ons assessment. Daarna brengen wij hun motivatie en interesse in kaart en begeleiden wij de procedure. b. Assessments: het assessment dat Brixer aan Gebruiker via de Website ter beschikking stelt waarmee Gebruiker Eigen Kandidaten kan laten testen. 1.4 Account: de door middel van een Wachtwoord beschermde Account van een Gebruiker welke wordt gecreëerd wanneer de Gebruiker zich aanmeldt voor de Dienst. 1.5 Platform: het door Brixer vervaardigde platform dat via de Website benaderbaar is en door middel waarvan Gebruikers, na het aanmaken van een Account, gebruik kunnen maken van de Dienst; 1.6 Database: de verzameling van (persoons-)gegevens en andere informatie van Brixer en/of Gebruikers, die via het Platform wordt verzameld en beheerd; 1.7 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties inclusief voorbereidend materiaal; 1.8 Eigen Kandidaten: kandidaten aangemeld door Gebruiker met het doel om de assessment van Brixer te doorlopen buiten de wervings-initiatieven van Brixer om. 1.9 Melding: het op de daartoe voorgeschreven wijze melden van de aanwezigheid van informatie op de Website die inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten en/of andere rechten van derden; 1.10 Gebruikersnaam: de naam of alias welke door Gebruiker is opgegeven gedurende de registratieprocedure; 1.11 Wachtwoord: het door Gebruiker opgegeven wachtwoord waarmee toegang tot de Dienst kan worden verkregen; 1.12 Website: de website www.brixer.nl, inclusief alle subdomeinen via welk domein het Platform wordt aangeboden;

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op een Overeenkomst en op ieder gebruik dat Gebruiker van de Dienst maakt. 2.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op eventueel gebruik van de Dienst door derden via het Account van de Gebruiker. Gebruiker accepteert en aanvaardt dat Gebruiker te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor dergelijk gebruik van de Dienst. Gebruiker vrijwaart Brixer van alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan het door derden gebruiken van de Dienst via het Account van Gebruiker. 2.3 Brixer is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In dit geval zullen de gewijzigde gebruiksvoorwaarden per email aan de Gebruiker verstuurd worden. Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na ontvangst van de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden, accepteert hij daarmee zodanige voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden, dient hij af te zien van gebruik van de Dienst en zijn Account te beëindigen. De actuele gebruiksvoorwaarden zullen altijd op de Website te vinden zijn.

ARTIKEL 3 AANMELDEN DIENST

3.1 Om van de Dienst gebruik te kunnen maken, moet Gebruiker een Account aanmaken. Na registratie en aanvaarding van de offerte zal gebruiker een wachtwoord verkrijgen, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. 3.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Brixer mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de aan hem toebehorende Gebruikersnaam en Wachtwoord. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een Gebruikersnaam en/of Wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Brixer daarvan zo snel mogelijk en onverwijld van op de hoogte stellen, 3.3 Brixer behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het Wachtwoord en/of de Gebruikersnaam te veranderen indien zij dit op enigerlei wijze noodzakelijk acht, bijvoorbeeld indien dit in het belang is van het functioneren van de Dienst. In dat geval wordt de gebruiker hiervan per email – op het bij het aanmelden verstrekte e-mailadres – op de hoogte gesteld. .

ARTIKEL 4 DE DIENST

4.1 Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik. De Dienst wordt dus “as is” geleverd. Brixer sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, beschikbaarheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst. 4.2 Brixer garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Brixer is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst. 4.3 Brixer is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, de Website en/of de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst. 4.4 Brixer is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen. In het kader van productontwikkeling en/of het bieden van ondersteuning met betrekking tot de Dienst is het Brixer daarbij toegestaan om, na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, in te loggen in het Account van de Gebruiker met als doeleinde het gebruik te analyseren en eventuele problemen op te lossen

ARTIKEL 5 PRIJZEN EN BETALING

5.1 Gebruiker mag de Dienst uitsluitend tegen betaling afnemen. De prijzen voor het gebruik van de Dienst zijn vermeld in de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle vermelde prijzen exclusief BTW, overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en administratiekosten. 5.2 Indien Gebruiker het vooraf bepaalde aantal assessments overschrijdt, is Gebruiker aan Brixer hiervoor een additionele vergoeding per extra assessment ( incl alle testen) verschuldigd, zoals vooraf vastgesteld in de Overeenkomst. 5.3 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat Brixer gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Gebruiker gerechtigd de Dienst en zijn Account te beëindigen binnen dertig dagen na de kennisgeving, en tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 5.4 Brixer factureert vooraf tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen. Facturen worden door Gebruiker betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Gebruiker binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Gebruiker is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling. 5.5 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Gebruiker, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. 5.6 Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Brixer de vordering uit handen geven, in welk geval Gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is Gebruiker de door Brixer gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien Gebruiker bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag. 5.7 Brixer is gerechtigd het Account van Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gebruiker verzuimt om (tijdig) aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Dit laat de financiële verplichtingen van Gebruiker onverlet. 5.8 Ook is Brixer bevoegd het Account van Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen indien deze in staat van faillissement raakt en/of surseance van betaling aanvraagt en/of zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt. Indien Gebruiker, na het beëindigen van zijn Account, opnieuw toegang tot de Dienst wenst te verkrijgen, dient hij daarvoor een nieuw verzoek bij Brixer in te dienen. Brixer is te allen tijde vrij om een dergelijk verzoek, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

ARTIKEL 6 PRIVACY

6.1 In het kader van de Dienst worden door Gebruiker aan Brixer persoonsgegevens, als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”), verstrekt. Brixer zal deze persoonsgegevens alleen verwerken en gebruiken voor zover nodig is in het kader van de Dienst en in overeenstemming met onze Privacy Policy, welke hier is in te zien: www.brixer.nl/privacypolicy. Brixer zal de persoonsgegevens niet op enige wijze verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk gehouden is. Gebruiker vrijwaart Brixer van alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van de verwerking van persoonsgegevens,, behoudens in geval een aanspraak uitsluitend aan Brixer valt toe te rekenen. 6.2 Als Gebruiker, op welke manier dan ook, (persoons-)gegevens van Eigen Kandidaten, andere Gebruikers of derden verwerkt, verklaart de Gebruiker hierbij dat hij dit slechts doet met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy. 6.3 Brixer heeft slechts inzage in en is gerechtigd verwerkingen uit te voeren met betrekking tot (de gegevens van) de Eigen Kandidaten van Gebruiker, indien Gebruiker Brixer daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, dan wel indien dit nodig is voor de beschikbaarheid van de Dienst.

ARTIKEL 7 DATABASE

7.1 De Database wordt beschouwd als databank in de zin van artikel 1 onder a van de Databankenwet. Brixer is de producent van de Databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor i) het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de Databank en ii) het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de Databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Brixer. Gebruiker mag slechts gegevens uit de Databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. (Persoons-)gegevens en andere informatie van Eigen Kandidaten die Gebruiker in haar eigen pagina beheert via het Platform, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker. Dit geldt ook voor eventuele (onbedoelde) wijzigingen in deze (persoons-) gegevens in het Account en/of Adresboek. 7.2 Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van zijn Eigen Kandidaten. Brixer is gerechtigd om, na voorafgaande toestemming en/of expliciete vraag van Gebruiker, contact op te nemen met de in de Eigen Kandidaten van Gebruiker opgenomen personen, teneinde een grondslag te verkrijgen om de contactgegevens van deze personen in de database op te nemen.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

8.1 Brixer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van het aanbieden van de Dienst waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, de Database en/of het Platform, de onmogelijkheid om deze te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, behoudens wanneer deze uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen niet is toegestaan. 8.2 Indien Brixer aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Gebruiker aan Brixer betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor gebruik van het Platform waaruit de aansprakelijkheid van Brixer voortvloeit. 8.3 Brixer is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Database of het Platform of de Dienst. 8.4 Gebruiker vrijwaart Brixer van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn gebruik van de Dienst en/of een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden. 8.5 Gebruiker vrijwaart Brixer van alle aanspraken van derden die als Eigen Kandidaten zijn aangemerkt en welke betrekking hebben op het verwerken van hun (persoons-)gegevens door Gebruiker. 8.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Brixer voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Brixer (“eigen handelen”) zelf en/of haar uitvoerende leidinggevende uit te sluiten. 8.7 De enige actie die Gebruiker kan ondernemen indien hij meent dat hij schade heeft geleden, is het gebruik van de Dienst te staken en zijn Account op te zeggen.

ARTIKEL 9 DUUR EN BEËINDIGING

9 Brixer is te allen tijde, indien het bedrijf daartoe gronden aanwezig acht, gerechtigd om het verlenen van de Dienst aan Gebruiker te staken en/of op te schorten zonder aansprakelijk te worden jegens Gebruiker. 9.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Brixer ten dienste staan, is Brixer voorts te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen of te weigeren om de Dienst aan Gebruiker te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Brixer zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Gebruiker. 9.2 Brixer is bevoegd het Account van Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen indien deze in staat van faillissement raakt en/of surseance van betaling aanvraagt en/of zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt. Indien Gebruiker, na het beëindigen van zijn Account, opnieuw toegang tot de Dienst wenst te verkrijgen, dient hij daarvoor een nieuw verzoek bij Brixer in te dienen. Brixer is te allen tijde vrij om een dergelijk verzoek, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. 9.3 In geval van overmacht aan de zijde van Brixer is zij gerechtigd om hetzij de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten, dan wel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 9.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Brixer verwijdert bij beëindiging onmiddellijk het Account. Brixer is niet gehouden om na beëindiging enige informatie, materiaal, Eigen Kandidaten aan Gebruiker te verstrekken en/of te converteren. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, is Brixer op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker, of anderszins gehouden om Gebruiker enige financiële compensatie te verstrekken, waaronder in ieder geval begrepen reeds betaalde prijzen en/of vergoedingen voor de Dienst.

ARTIKEL 10 MELDING

10.1 Teneinde inbreuken op de rechten van derden zo spoedig mogelijk te beëindigen, kan eventuele aanwezigheid op de Website van vermeend onrechtmatig materiaal, aan Brixer worden gemeld. Dit kan telefonisch via contactgegevens vermeld op de Website of onderaan dit document, of door een e-mail te sturen naar info@brixer.nl o.v.v. “Melding Vermeend Onrechtmatig Materiaal”. 10.2 Brixer is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een Melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen. 10.3 Brixer is enkel aansprakelijk indien zij het betreffende materiaal niet blokkeert of de onrechtmatige activiteit niet stopzet terwijl zij door middel van de Melding daadwerkelijke wetenschap heeft van het feit dat het materiaal of de activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is. 10.4 Brixer behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de Melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Brixer bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is. 10.5 Brixer zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen een Gebruiker en een enige derde die een Melding doet. 10.6 Indien Gebruiker een Melding doet, vrijwaart Gebruiker Brixer en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Brixer lijdt, nog zal kunnen lijden of die Brixer dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand. 10.7 Brixer respecteert en beschermt de privacy van derden die Mededelingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een Melding zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de Melding.

ARTIKEL 11 RECRUITMENT - MATCHING FEE

11.1 De matching fee blijft door de opdrachtgever volledig verschuldigd indien: - de geselecteerde kandidaat door de opdrachtgever niet wordt aangenomen terwijl de opdrachtgever aanvankelijk een aanbod aan een kandidaat heeft gedaan, die kandidaat dat aanbod ook mondeling dan wel schriftelijk heeft aanvaard doch de opdrachtgever na aanvaarding door de kandidaat, het aanbod heeft ingetrokken; - de opdrachtgever de, door Brixer voorgedragen kandidaat, niet zelf in dienst heeft genomen of op interim contract heeft aangesteld, doch direct dan wel indirect heeft voorgedragen aan een derde, ongeacht of deze derde met Brixer of de opdrachtgever verbonden is, en die derde vervolgens binnen achttien kalendermaanden nadat Brixer de naam van de kandidaat aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, met de kandidaat een arbeidsovereenkomst of interim-overeenkomst heeft gesloten; - de opdrachtgever met de door Brixer voorgedragen kandidaat, die aanvankelijk aan de opdrachtgever is geïntroduceerd, binnen achttien kalendermaanden nadat Brixer de naam van de kandidaat aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, een arbeidsovereenkomst of interim-overeenkomst heeft gesloten. 11.2 Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde kandidaten 11.3 Onder een succesvolle vervulling van de recruitment opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Brixer aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen 18 maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door Brixer geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

ARTIKEL 12 VARIA, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op de gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. 12.2 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Gebruiker en Brixer ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter. 12.3 Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Brixer aan het overblijvende gedeelte gebonden. Brixer zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.